AANSPRAKELIJKHEID

Magdalena Wauters is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de opdracht.

Elke verslag of advies wordt door Magdalena Wauters naar best vermogen en met de grootste zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier en de door haar verrichte risicoanalyse. Magdalena Wauters draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door haar verleende advies.

Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van Magdalena Wauters, aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed tegen taxatiewaarde.

BETALINGEN

Betalingen gebeuren cash of met een app op het einde van het huisbezoek.

PRIVACYVERKLARING

Informatie die ons via onze website bereikt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De door u gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden. Als u uw telefoonnummer meedeelt via de website, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden met informatie over onze diensten.

Alle door u doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim.
Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Magdalena Wauters ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee gediend zullen zijn.

Alle door Magdalena Wauters verstrekte verslagen, materialen, adviezen, richtlijnen, hand-outs, ed. mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magdalena Wauters worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gemaakt.