Privacy verklaring asiel:

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt als volgt:

 

Adoptanten

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.en ook uw rijksregisternummer, gezien dit noodzakelijk is om de chip te registeren.

 • De gegevens worden enerzijds gebruikt voor de communicatie tussen adoptant en het asiel i.v.m. de adoptie en de nazorg. Anderzijds worden ze aangewend om het geadopteerde dier te registreren op naam van de adoptant. Deze registratie is verplicht en wordt een erkend dierenasiel opgelegd door de Vlaamse overheid. Eens de registratie gebeurd is, berust het beheer van de databanken bij genoemde organisaties. De adoptant kan wel kiezen of hij die gegevens openbaar wil maken of verborgen wil houden. Dit heeft echter het nadeel dat wanneer een dier verloren is, de eigenaar moeilijk terug te vinden is. Indien de adoptie voor Nederland dient, geven we uw gegevens door aan de Nederlands databank, Stichting CHIP.

 • Wij baseren ons hiervoor op het adoptiecontract en de wettelijke verplichtingen, ons opgelegd door het KB van 27.04.2007.

 • Indien u ons een mail stuurt met info en/of foto’s in verband met het welzijn van uw dier, na de adoptie, kunnen wij deze info op de website zetten of op facebook publiceren als u daar de toestemming voor verleent. Indien niet worden ze niet verder bewaard.

 • We bewaren deze gegevens zolang een dier in leven is. Indien een dier overlijdt, wordt de chipregistratie gestopt en de gegevens vernietigd.

 

Eigenaars van gevonden dieren

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer,

 • Wij hebben deze gegevens via de databank van de chipregistratie verkregen, of via andere databanken, waarin we gezocht hebben om u te kunnen vinden.

 • De gegevens worden gebruikt om u te melden dat uw dier gevonden is en bij ons kan afgehaald worden.

 • Wij baseren ons hiervoor op de wettelijke verplichtingen, ons opgelegd door het KB van 27.04.2007.

 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven door aan de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen, de politiediensten en de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

 • We bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar, om bij te houden hoe vaak uw dier bij ons in het asiel terecht komt, teneinde mogelijks te beslissen om de dienst dierenwelzijn van uw gemeente in te lichten.

 

Eigenaars die afstand doen van hun dier

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail, de redenen van de afstand en de antwoorden op de vragen ivm de leefsituatie waaruit het dier komt.

 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons.

 • De antwoorden op de vragen ivm de reden van afstand en de leefsituatie van het dier, zonder mededeling van de identiteit van de afstandgever, worden meegedeeld aan de eventuele adoptant.

 • Wij baseren ons hiervoor op het afstandscontract en op het KB van 27.04.2007.

 • We bewaren deze gegevens zolang het dier in leven is.

 

Vinders

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer.

 • Wij hebben deze gegevens van u verkregen.

 • De gegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen u en ons in verband met het gevonden dier.

 • Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang.

 • We bewaren deze gegevens slechts tot het dier terug bij de eigenaar is of ter adoptie komt.

 

Inbeslagnames

 • Wij verzamelen: uw naam, voornaam en adres waar het dier werd opgehaald.

 • Wij hebben deze gegevens verkregen van de politie of de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen.

 • De gegevens worden gebruikt voor afhandeling van de inbeslagname, zijnde teruggave aan de eigenaar of eigendomsoverdracht aan ons.

 • Wij geven geen gegevens door aan derden.

 • Wij baseren ons hiervoor op de wet dierenwelzijn.

 • We bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat het dier in leven is.